•  
  •  
  •  
 
 
Het Feestplein
Zuiderkruisweg 31
8938 AP Leeuwarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “Het Feestplein”


1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die attracties, producten of diensten van Het Feestplein huurt of koopt, dan wel anderszins diensten afneemt van Het Feestplein.

Attractie: één of meerdere producten die door Klant van Het Feestplein worden gehuurd, dan wel door Klant van Het Feestplein worden gekocht.

Huurperiode: de tussen partijen overeengekomen duur van de huurovereenkomst, tenminste aanvangende op het moment van afhalen en/of aflevering van de Attractie.

Het Feestplein: VOF Het Feestplein , gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven onder nr. 01109665

in het Handelsregister van de KvK Leeuwarden

 


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Het Feestplein betrokken is. Eventuele algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Alle aanbiedingen van Het Feestplein zijn vrijblijvend en kunnen door Het Feestplein te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd tenzij een termijn van geldigheid is vermeld.

2.3 De overeenkomst tussen Klant en Het Feestplein komt tot stand op het moment dat:

- de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, of;

- een door Het Feestplein uitgebrachte aanbieding of offerte tijdig schriftelijk is aanvaard, of;

- een verzoek of opdracht van Klant door Het Feestplein is aanvaard, of;

- Klant de Attractie bij Het Feestplein heeft opgehaald dan wel Het Feestplein in geval van

verhuur de Attractie bij Klant heeft afgeleverd.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Het Feestplein zijn vastgelegd.


3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen worden vastgelegd in de aanbieding en/of overeenkomst.

3.2 De huurprijzen worden berekend per Attractie en gelden gedurende de Huurperiode. De huurprijzen dienen voor aanvang van de huurperiode door Klant aan Het Feestplein te worden voldaan. Indien tussen Het Feestplein en Klant is overeengekomen dat de huurprijs na ontvangst van factuur wordt voldaan, dient het factuurbedrag binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3.3 Betaling door Klant geschiedt contant bij levering van de Attractie, zonder inhouding, aftrek, korting of schuldverrekening tenzij uitdrukkelijk door Het Feestplein anders wordt aangegeven. Betaling geschiedt uiterlijk 15 dagen na factuurdatum indien op factuur wordt geleverd. Na deze datum is klant van rechtswege in verzuim en is alsdan tevens de wettelijke rente en de in redelijkheid te maken buitengerechtelijke ( met een minimum van € 75,-) en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief eventuele bezorg- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders door Het Feestplein is gemeld.

3.5 Alle in de aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6 Het Feestplein kan van Klant vooraf een aanbetaling of borgsom verlangen, welke aanbetaling of borgsom aan Klant wordt geretourneerd indien de Attractie overeenkomstig de overeenkomst en in goede staat conform art. 5.1 van deze algemene voorwaarden aan Het Feestplein is terugbezorgd, dan wel zal de aanbetaling of borgsom met het uiteindelijk door Klant verschuldigde bedrag worden verrekend, zulks ter keuze van Het Feestplein. Eventuele schoonmaak-, herstel- en/of overige door Het Feestplein te maken kosten zullen met de borgsom worden verrekend, dan wel kunnen door Het Feestplein op Klant worden verhaald.


4. Aansprakelijkheid

4.1 Het Feestplein is niet aansprakelijk voor enige gedurende de Huurperiode geleden schade door Klant dan wel derden, hetzij in persoon, hetzij aan hen toebehorende zaken en goederen. Tevens is Het Feestplein niet aansprakelijk voor enige schade door Klant dan wel derden geleden als gevolg van door Het Feestplein verkochte Attractie en/of geleverde diensten. Klant vrijwaart Het Feestplein voor alle aanspraken en vorderingen dienaangaande.

4.2 Het Feestplein is niet gehouden tot nakoming indien de Attractie of dienst door overmacht niet aan Klant ter beschikking gesteld kan worden en/of kan worden geleverd. In voorkomend geval is Het Feestplein aan Klant geen vergoeding verschuldigd. Onder overmacht wordt in dit kader in ieder geval -maar niet uitsluitend- begrepen slechte weersomstandigheden en overige buiten de invloedsfeer van Het Feestplein liggende omstandigheden.

4.3 Klant is gedurende de Huurperiode aansprakelijk voor verlies, beschadiging, kwaliteitsvermindering en overige schades betreffende de Attractie, dan wel door Klant en/of derden geleden schade als gevolg van het gebruik van de Attractie.

4.4 Klant draagt gedurende de Huurperiode de wettelijke en contractuele risico’s die samenhangen met de Attractie, een en ander vanaf het moment dat de Attractie aan Klant dan wel een door haar ingeschakelde derde ter beschikking is gesteld.

4.5 Een door Het Feestplein opgegeven termijn van levering heeft slechts indicatieve strekking en kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn, tenzij door Het Feestplein uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het Feestplein is eerst dan in verzuim na door Klant in gebreke te zijn gesteld met inachtneming van een redelijke termijn om alsnog na te komen.

4.6 Eventuele aansprakelijkheid van Het Feestplein is beperkt tot de door de Klant geleden directe schade, zulks tot een maximum gelijk aan de factuurwaarde dan wel de overeengekomen huurprijs van de geleverde Attractie, zaken en/of diensten. Het Feestplein is nimmer aansprakelijk voor enige door Klant of derden geleden indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen, doch niet uitsluitend, gerealiseerde verliezen en/of gederfde winst.
5. Verplichtingen Klant

5.1 Klant wordt geacht de Attractie in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. In geval van huur van de Attractie is Klant verplicht direct na afloop van de Huurperiode de Attractie in gelijke staat en compleet, schoon en netjes aan Het Feestplein te retourneren. Klant is verplicht gedurende de huurperiode de Attractie overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en handleidingen en zoals van een goed huurder verwacht mag worden, te gebruiken.

5.2 Klant draagt zelf zorg voor het afhalen, vervoeren en retourneren van de Attractie tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Attractie na afloop van de Huurperiode niet tijdig door Klant aan Het Feestplein is geretourneerd, heeft Het Feestplein recht op schadevergoeding, welke tenminste gelijk wordt gesteld aan de verschuldigde huurprijs indien de Huurperiode voor de duur van de te late retournering was verlengd.

5.3 Klant is in het geval van huur van een opblaasattractie dan wel andere weersgevoelige attracties, verplicht de Attractie bij harde wind en/of neerslag uit te zetten en het gebruik daarvan al dan niet tijdelijk te staken. Klant draagt te allen tijde zorg voor toezicht door minimaal één meerderjarige die tot toezicht op correct en verantwoord gebruik in staat is.

5.4 Het is Klant gedurende de Huurperiode niet toegestaan de Attractie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Feestplein aan een derde ter beschikking te stellen of anderszins in gebruik te geven, dan wel de Attractie voor commerciële doeleinden te exploiteren.

5.5 Het is Klant in het geval van huur, niet toegestaan veranderingen aan de Attractie aan te brengen, dan wel de Attractie te beplakken, te beschilderen of op andere wijze te bewerken.

5.6 Klant is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de verplichtingen van Het Feestplein, bij gebreke waarvan Klant aansprakelijk is voor de hierdoor ontstane schade. Tevens is Klant gehouden Het Feestplein van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde juiste en volledige informatie te voorzien.


6. Annulering

6.1 In geval van annulering van de bestelling en/of overeenkomst zijn door Klant annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de Huurperiode bedragen de annuleringskosten 20 % van de overeengekomen huurprijs, onverminderd het recht van Het Feestplein om volledige schadevergoeding te vorderen indien deze meer bedraagt dan voornoemde 20% van de huurprijs.

6.2 In het geval annulering later dan bovenvermeld tijdstip plaatsvindt, is Klant de volledige huurprijs verschuldigd. Dit bedrag zal door Het Feestplein (naar rato) aan Klant worden gerestitueerd indien Het Feestplein er in slaagt voor deze huurperiode een passende huurder te vinden.


7. Reclames

7.1 Klant dient de Attractie tijdens of onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele klachten van Klant dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de Attractie, product of dienst aan Het Feestplein schriftelijk te worden gemeld, een ander op straffe van verval van het recht van reclame.

7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

7.3 In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Het Feestplein te allen tijde het recht een nieuwe deugdelijke prestatie of Attractie in de plaats te stellen van de eerdere ondeugdelijke prestatie en/of Attractie, tenzij het verzuim onherstelbaar is of de nakoming zinloos is geworden.


8. Eigendomsvoorbehoud i.g.v. koop

De eigendom van de Attractie en alle door Het Feestplein aan Klant geleverde producten gaat niettegenstaande de feitelijke levering daarvan pas over op Klant nadat deze al hetgeen hij terzake de geleverde Attractie dan wel geleverde producten aan Het Feestplein verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan. Hieronder wordt in ieder geval begrepen de koopprijs eventueel vermeerderd met overeengekomen kosten en/of verschuldigde rente.


9. Opzegging en ontbinding

In het geval Klant de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet nakomt, heeft Het Feestplein het recht de (duur)overeenkomst per direct op te zeggen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van de borgsom en blijft de volledige huurprijs en/of koopsom verschuldigd.


10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Klant en Het Feestplein waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Het Weens koopverdrag (1980) is niet van toepassing

10.3 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.